Přihlásit
Díky aktivně zhodnocovaným prostředkům dodáváme stabilitu,
klid a dlouhodobý růst do života našich partnerů.

O společnosti - REALITY INVESTING Bond a.s.

Společnost REALITY INVESTING Bond a.s. byla založena za účelem co nejbezpečnějšího a vysoce efektivního zhodnocování prostředků. Tyto investice jsou realizovány prostřednictvím veřejné emise dluhopisů. Dluhopisy jsou listinné, veřejně obchodovatelné, se schváleným prospektem národní bankou. Jsou úročeny pevnou sazbou, což znamená, že během držení není možný žádný výkyv úrovně výnosů. Nad rámec kvalitního zajištění je dluhopis zabezpečen reálnou hodnotou nemovitostí, se kterými společnost REALITY INVESTING Bond a.s. aktivně obchoduje. Hodnota těchto nemovitostí je stanovena na základě jejich tržní ceny, kterou stanovují specialisté na nemovitostní trh a soudní znalci.

Upsané prostředky investorů jsou dále investovány především do nemovitostního trhu České a Slovenské republiky, čímž dochází k efektivnímu a cílenému zhodnocování na jedněch z vysoce stabilních trhů v Evropě. Trh s nemovitostmi je z pohledu investic v dlouhodobém horizontu stabilnější a bezpečnější než ostatní části investičního portfolia. V současné době je stávající trend hodnoty nemovitostí v České a Slovenské republice stabilně stoupající. Tento způsob investování je dlouhodobě preferován soukromými bonitními investory, kteří ho využívají pro jeho stabilitu a předvídatelný vývoj. Náš model dluhopisů umožňuje dopřát i méně movitým investorům investici do tohoto segmentu a navíc mít své prostředky zajištěny nemovitostí.

Společnost REALITY INVESTING Bond a.s. navazuje na letité zkušenosti a tradici, které skupina REALITY INVESTING a její vedoucí představitelé získávají od roku 1999, kdy byly poprvé investiční nemovitostní modely testovány na českém trhu.

Dluhopisy

Naší investiční strategií je nákup nemovitostí rozdílných kategorií s důrazem na stabilní výnos a vysokou úroveň zajištění investovaných prostředků.

Informace o emisi

Základní data emise a její pravidla.

Prohlédnout

Materiály emise

Schválené dokumenty národními bankami a kompletní materiály emise.

Prohlédnout

Zajištění emise

Způsob zajištění upsaných prostředků.

Prohlédnout

Dluhopisy a jejich specifika

Členění dluhopisů a jejich druhy. Rozdíly oproti jiným typům investic.

Prohlédnout

Informace o emisi

Emitent: REALITY INVESTING Bond a. s.
Název emise: DLUHOPIS REALITY INVESTING 2017
Isin: SK4210000952
Měna emise:
Celkový plánovaný objem 500 010 000,-
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu: 30 000,- Kč
Datum schválení národní bankou: 31. 8. 2017
Datum emise: 1. 9. 2017
Datum splatnosti: 31. 8. 2032
Forma dluhopisu: Diskontovaný cenný papír na řad
Podoba dluhopisu: Listinný cenný papír
Typ nabídky: Veřejná
Převoditelnost dluhopisu: Volná
Stav emise: Úpis ukončen

 

Zajištění emise

Prostředky upsané prostřednictvím této veřejné emise jsou zhodnocovány výhradně na trhu s nemovitostmi, a to v České a Slovenské republice.

Na těchto trzích dlouhodobě obchodujeme a důvěrně známe legislativu spojenou s těmito operacemi.

Investované částky jsou zajištěny obchodovanými nemovitostmi ve vyšší nebo min. stejné hodnotě zástavními nebo podzástavními právy.

Nemovitosti si vybíráme na základě dvou základních kritérií a to diverzifikace v rámci portfolia a efektivity výnosovosti. Efektivita zohledňuje schopnost dosáhnout s řešenou nemovitostí stanovený výnos a diverzifikace nám a našim partnerům zajišťuje větší bezpečnost hodnoty portfolia z pohledu nečekaných změn na realitním trhu.

Dluhopisy a jejich specifika

Obecná definice

Dluhopis je cenný papír na řad, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a případně vyplacení stanovených výnosů a další povinnosti.

Dluhopisy nabízí zpravidla vyšší výnos než termínované vklady. Přitom nejsou tolik rizikové jako například akcie.

Rozdělení dluhopisů podle emitenta

Rozdělení na dluhopisy podle emitenta spočívá v dělení podle toho, kdo a za jaké situace tyto dluhopisy vydal. Význam tohoto dělení spočívá v určení rizika podle důvěryhodnosti emitenta. Velké riziko sebou nese větší výnos, ale je spojen s nízkou likviditou. Samozřejmě i při tomto dělení je třeba zvažovat další faktory, neboť důvěryhodnost se může s časem měnit.

 • Státní dluhopisy – emitentem (vydavatelem) je stát, v případě České republiky se jedná o Ministerstvo financí ČR. Emisi zajišťuje Česká národní banka. ČNB se také stará o vyplácení úroků. Obecně platí, že státní dluhopisy mají nízkou míru rizika, proto jsou mezi investory populární. Státy, které jsou vnímány jako rizikovější, musí přilákat investory tím, že platí vyšší úrok kvůli rizikové přirážce. Půjčené peníze stát nejčastěji vkládá do infrastruktury nebo ke splácení státního dluhu.
 • Komunální dluhopisy (municipální) – emitentem je územní samosprávný celek. V České republice je podmínkou emitování tohoto typu dluhopisu souhlas ministerstva financí.
 • Korporátní dluhopisy (podnikové) - jedná se o dluhopisy, jejichž emitentem je nějaká společnost. Cílem takové emise je získání kapitálu k nějaké činnosti (od modernizace přes rozšíření až po odvrácení bankrotu). Korporátní dluhopisy mají různou míru rizikovosti, od čehož se odvíjí velikost úroků.
 • Bankovní dluhopisy - emitentem je peněžní ústav. Tento typ dluhopisů je někdy považován za součást korporátních dluhopisů se specifickými právními i finančními možnostmi (např. banka může být distributorem).
 • Pokladniční poukázky - krátkodobé dluhopisy, jejichž emitentem je stát anebo orgány a instituce veřejné správy, popř. bankovní domy. Tento typ dluhopisů slouží ke krátkodobému pokrytí přechodného nedostatku peněz. Pokladniční poukázky jsou nejméně rizikovým dluhopisem, čemuž odpovídá nízká úroková míra.

Rozdělení dluhopisů podle způsobu úročení

Dalším typickým dělením dluhopisů je dělení podle způsobu, jak je nastaveno úročení dluhopisu. Tento způsob bývá malými investory velmi často považován za prioritní, pro velké investory má menší váhu, neboť není spojen s likviditou.

 • Dluhopisy s pevným kupónem (zúročením) – kupón sjednaný při emisi se nemění po celou dobu životnosti dluhopisu. Výhodou je, že lze snadno spočítat zisk, nevýhodou je jejich možná nerentabilnost při výkyvech ekonomiky.
 • Dluhopisy s proměnlivým variabilním kupónem (proměnlivým zúročením) – poprvé byly emitovány v 70. letech 20. století a jejich kupón je závislý na referenční sazbě, často jde o mezibankovní sazbu typu PRIBOR, LIBOR, EURIBOR. K referenční sazbě je přičítána přirážka v určité výši kompenzující vyšší riziko ve srovnání s mezibankovním trhem.
 • Dluhopisy s nulovým zúročením (kupónem) - Diskontované – během životnosti těchto dluhopisů nejsou vypláceny žádné kupónové platby. Výnosu dosahují věřitelé tím, že cenný papír nakupují s diskontem, tedy pod nominální hodnotou, kterou musí dlužník splácet.
 • Indexované dluhopisy – instrumenty, jejichž kupónové platby jsou vázány na vývoj indexů mezd, cen, zlata, ropy či jiných komodit. Známé jsou americké státní dluhopisy TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities). Jejich kupón je fixní, ale modifikovaný podle aktuálního růstu cenové hladiny.

Listinné dluhopisy

Dluhopisy v listinné podobě uchovejte v pořádku. V případě potrhaného, proděravěného či jinak poškozeného dluhopisu, jakožto v případě jeho ztráty, nelze proplatit nominální hodnotu (cenu) dluhopisu, jakmile vyprší doba jeho platnosti. Majitel dluhopisu je nucen obrátit se na emitenta a požádat o výměnu dluhopisu. O umoření poškozeného či ztraceného dluhopisu a o jeho výměně za nový výtisk rozhoduje soud. Počítejte se soudním poplatkem za celý proces. Také za vydání nového dluhopisu si může emitent účtovat nějaký poplatek. Pro všechny případy ještě jedna praktická rada: opište si ihned po nákupu listinného dluhopisu jeho název, identifikační číslo (ISIN) a sériové číslo. Tyto údaje po vás soud bude pravděpodobně požadovat.

Dluhopisový trh na území ČR – nejrozšířenější typy emisí

Státní spořící dluhopisy
Spořicí státní dluhopisy jsou cenné papíry, které vydává Ministerstvo financí. Jsou evidovány v elektronické podobě a nejsou obchodovatelné na regulovaném trhu.

Bankovní dluhopisy
Vydává bankovní ústav - např. J&T, Česká spořitelna, Raiffeisenbank.

Korporátní dluhopisy
Vydávají společnosti za účelem dalšího investování (např. e-Finance, některé realitní kanceláře), nebo společnosti pro svůj další rozvoj (např. České dráhy, Remaind)

Projekty

Aktuality

Částečná výplata dluhopisů

Výzva učiněná společností REALITY INVESTING Bond, a.s., IČO 02206846, se sídlem Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4 (dále jen „Emitent“)

vlastníkům nesplacených dluhopisů vydaných Emitentem s názvem „Dluhopis Reality Investing 2017“ (ISIN: ISIN SK4210000952), splatných v roce 2032,

 

k podání instrukce Administrátorovi emise dluhopisů, kterým je společnost PKF APOGEO Audit, s.r.o., IČO 27197310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Administrátor“),

k provedení platby dílčího plnění z realizovaných zástav Agentem pro zajištění ve celkové výši 15.000.000 Kč (slovy: Patnáct milionů korun českých).

 

Postup pro podání instrukce:

Kdo: Majitel dluhopisu nebo jeho zástupce (Oprávněná osoba)

Kdy: v období od 20. 1. 2023 do 30. 4. 2023

Co: instrukce musí obsahovat

 • označení Emitenta („REALITY INVESTING Bond, a.s., Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4“),
 • název dluhopisu („Dluhopis Reality Investing 2017“),
 • číslo hromadné listiny včetně „HL“,
 • jméno a příjmení nebo firmu nebo označení Oprávněné osoby, její IČO a jméno a příjmení a funkci osoby jednající za právnickou osobu,
 • číslo bankovního účtů vedeného v ČR a kód banky, příp. IBAN u bankovních účtů vedených mimo ČR, na který má být platba odeslána,
 • datum sepsání instrukce a podpis Oprávněné osoby (rodné číslo podepisující osoby bude uvedeno v ověřovací doložce).

(doporučený formulář instrukce k vyplnění naleznete zde)

Jak: v papírové podobě v českém jazyce s úředně ověřeným podpisem Oprávněné osoby včetně případných příloh

Kam: doručit na adresu Určené provozovny, tj. adresa sídla Administrátora („PKF APOGEO Audit, s.r.o., ROHAN BUSINESS CENTRE, Recepce B, Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8“) v obálce označené nápisem „Administrátor Dluhopis Reality Investing 2017“.

====================

 

Formulář stáhněte zde.

Zaujala Vás tato investice? Rádi Vám sdělíme další informace a vypracujeme nabídku.
Kontaktujte nás na níže uvedených telefonních číslech, nebo prostřednictvím emailu.
Tým REALITY INVESTING Bond

Sídlo společnosti
REALITY INVESTING Bond a.s.
Hlinky 40/102, Pisárky, 603 00 Brno
IČ: 02206846

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6929

Nemovitostní oddělení
Jitka Ošťádalová
tel: +420 730 511 276
email: jitka.ostadalova@realityinvesting.cz

Obchodní oddělení
Vendula Pavlicová
tel: +420 731 653 500
email: vendula.pavlicova@realityinvesting.cz

Email byl úspěšně odeslán
Email se nepodařilo odeslat, zkuste to znovu

© 2016 REALITY INVESTING Bond a.s.

Rebel Art - grafika, webdesign

Vojtěch Zikmund - weby, aplikace